فروردين 19, 1400 منتشرشده در سینما

واگويه‌های ذهنی يك پدر...

فروردين 10, 1400 منتشرشده در خارج از قاب

حس کشف در وقت تماشا

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

اقتباس سينما از ادبيات

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

نشانه‌های کلامى