شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

ناتوان در ساخت یک درام متعارف داستانی

شهریور 15, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

بازیگر پرآوازه موج نو سینمای فرانسه