آذر 1, 1399 منتشرشده در موسیقی

چگونه یک آلبوم توانست قلب شکسته مرا التیام دهد؟