بهمن 22, 1399 منتشرشده در موسیقی

«مادرم، ایران، الگوی من در طبیعی بودن، خودانگیختگی و عزم است.»