آبان 29, 1400 منتشرشده در سینما

قهرمان‌‌سازی و قهرمان‌کُشی

آبان 28, 1400 منتشرشده در برگزیده ها

کار ما این است که تجاربمان را بازنمایی کنیم

آبان 26, 1400 منتشرشده در تصویر روز

تناقضات زيستن در دوران پسامدرنيستي