آبان 15, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تصویر انزوای آدمی در جامعه مدرن