فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

حقیقت مکان

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!