دی 11, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 11, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!

دی 11, 1397 منتشرشده در دریچه

برای اقتباس، قوت اثر ادبی کافی نیست

دی 11, 1397 منتشرشده در دریچه

باید «منتقد» درونمان را پرورش دهیم!

دی 11, 1397 منتشرشده در خارج از قاب

ژان لوک گدار، دیوانه سینما

دی 10, 1397 منتشرشده در سینما

خالص‌ترین و انسانی‌ترین اثر سینمایی