دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

ژان لوک گدار، دیوانه سینما

دی 13, 1395 منتشرشده در سینما

یک پرتره روانی پیچیده از زنی غیرمعمولی

ارديبهشت 28, 1395 منتشرشده در سینما

«موج نو» و تولد دوباره سینمای فرانسه