اسفند 27, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تصویر دنیایی واقعی با جزئیات دقیق

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

برای اقتباس، قوت اثر ادبی کافی نیست

دی 10, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

 بررسی طنز در ادبیات نمایشی مدرن با نگاهی به آثار برنارد شاو

آذر 3, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

از مرگ و از زندگی منزجرم

مهر 14, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

ایتالو کالوینو چگونه می‌نوشت؟