شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

از جنس واقعيت زندگی

شهریور 26, 1397 منتشرشده در سینما

فیلم درباره تبعیض نژادی 

خرداد 3, 1396 منتشرشده در جشنواره‌ها

گزارشی نشست مطبوعاتی فیلم «داستان‌های خانواده مایروویتز»