شهریور 15, 1398 منتشرشده در سینما

شناخت سینما و دلالت‌های سینمایی بسیار راهگشاست