تئاتر

تئاتر (84)

25 شهریور 1399
سرگشتگیِ بی‌انتهای بشرِ مصرف‌گرای بی‌مصرف
27 بهمن 1398
به بهانه اجرای نمایش « قتل در موقعیت 35 درجه شمالی»