مهر 18, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مردم و رسانه‌ها در دیگر کشورهای دنیا چقدر درگیر اخبار جعلی هستند؟

مرداد 21, 1397 منتشرشده در سینما

نقدنویسی قابل تدریس نیست