آبان 25, 1399 منتشرشده در سینما

چهارراه عواطف

مهر 27, 1398 منتشرشده در سینما

به بهانه بازگشت هدیه تهرانی بر پرده سینماها با مسخره‌باز

مهر 20, 1398 منتشرشده در سینما

گذر از عالم قدرتمند يك رؤیا

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

 نکوهش برخورد افراطی شبه ایدئولوژیک