شهریور 15, 1398 منتشرشده در تئاتر

قراری عاشقانه در عمارت روبه‌رو

مرداد 18, 1398 منتشرشده در تئاتر

از مهاجرت تا بازیگران دربند

مرداد 18, 1398 منتشرشده در تئاتر

اجرايي با ريتم مناسب و لحني سرخوشانه