فروردين 8, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هرلحظه زندگي بايد در زمان حال رخ دهد

دی 19, 1399 منتشرشده در تئاتر

مواجهه سوژه و جهان باز در تئاتر