شهریور 25, 1399 منتشرشده در موسیقی

 نیم‌قرن دادخواهی برای مردی که به خاطر موسیقی‌اش کشته شد