آبان 13, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

هویت بنکسی، هنرمند دیوار نگار هرگز برای عموم افشا نشده است.