آبان 12, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

چقدر آرزوی زمستان داشت!