آبان 27, 1396 منتشرشده در سینما

مینی‌مالیسم یک‌جور رویکرد است، نشان افتخار نیست