مرداد 21, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

یک امپرسیونیست آمریکائی در پاریس