شهریور 21, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

چهار زن نویسنده، در میان شش نامزد نهایی