ارديبهشت 14, 1392 منتشرشده در فرهنگ و ادب

حریصا، بیروت 1385