فروردين 19, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

حتي فنجاني قهوه هم مي‌تواند ايده‌اي داستاني باشد