آذر 3, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

از مرگ و از زندگی منزجرم