شهریور 25, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در تاریخ ادبیات جهان شکاف بزرگی میان زن و مرد وجود دارد.