درباره نمایشگاه «چالش + 1»

نمایشگاه «چالش + 1» نمایشگاه «چالش + 1»

خوانش تصویری مشترک

ایده «چالش + 1» در بهمن 1397 به سراغم آمد. اینکه چگونه درک من از هنرهای تجسمی می‌تواند بافهم مخاطب دریک قاب قرار گیرد، مرا درگیر خودکرده سالیان درازی است که من و مخاطب هنگام مواجهه با آثارم برای درک بهتر اثر هنری، به یکدیگر کمک کرده‌ایم تابه خوانش تصویری مشترک دست‌یابیم و این موضوع به‌مثابه دغدغه‌ای ذهنی مرا به‌سوی انجام پروژه‌ای سوق می‌داد.

در ایده «چالش + 1» بازدیدکننده (مخاطب) در اثری مشترک، این تجربه بصری را که خوانشی مشترک خواهد بود با حضور من به چالش می‌کشاند. تابه نگاه تعاملی و مشترک دست‌یافته و به اندیشه و تجربه زیستی محیط پیرامونی افزوده گردد.

وبدینگونه به مفهوم چندصدایی و چند روایی را در یک قاب تجربه نماییم، تعاملی که در جهان معاصر نیازمند آن هستیم. بدیهی است که با خلق یک ایده، با مفاهیم جدیدی مانند عدم قطعیت، سیالی ذهن و پویایی ذهن کنش گرا مواجه خواهیم شد.

این فرآیند، صرفاً جهت ایجاد خلاقیت و کشف فضای بصری نیست. بلکه نوعی بیان خویشتن و پایان دادن به چالش‌های درونی است.

خلیل سمائی جابلو

خرداد 98

آخرین ویرایش در %ب ظ، %19 %798 %1399 ساعت %22:%مرداد