آبان 29, 1400 منتشرشده در سینما

قهرمان‌‌سازی و قهرمان‌کُشی

آبان 26, 1400 منتشرشده در تصویر روز

تناقضات زيستن در دوران پسامدرنيستي

مهر 14, 1400 منتشرشده در نمای نزدیک

«تراژدی مکبث»، کابوسی نوآر