مرداد 24, 1400 منتشرشده در خارج از قاب

یک سینماگر فیلسوف و یک فیلم‌ساز مدرن