ارديبهشت 4, 1400 منتشرشده در سینما

بازتوليد نظم موجود

فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی

مهر 20, 1398 منتشرشده در سینما

گذر از عالم قدرتمند يك رؤیا

شهریور 21, 1398 منتشرشده در سینما

در حال و هوای سینمای شرق اروپا

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

 نکوهش برخورد افراطی شبه ایدئولوژیک