ارديبهشت 4, 1400 منتشرشده در تصویر روز

بازتوليد نظم موجود

ارديبهشت 4, 1400 منتشرشده در نمای نزدیک

افسوس سنت‌های ازدست‌رفته

فروردين 19, 1400 منتشرشده در سینما

واگويه‌های ذهنی يك پدر...

فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

ناتوراليسم تلخ و خشن پايين‌شهری