آبان 15, 1400 منتشرشده در تئاتر

هاله‌ای از بی‌معنایی