آبان 28, 1400 منتشرشده در اخبار

در مجموع ۱۳۶ هنرمند و ۱۰۸ داوطلب در دوختن این پیراهن نقش داشتند