آبان 7, 1400 منتشرشده در اخبار

سلیس نیوز: ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، روز جمعه، هفتم آبان ماه، در ۸۵ سالگی درگذشت.