آبان 2, 1400 منتشرشده در اخبار

در این حراجی 9 تابلو نقاشی و 2 قطعه سرامیک از پیکاسو فروخته شد.