مهر 18, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

حتی برای خود ما زن‌ها هم پذیرفتن اتوریته علمی و فرهنگی زن‌ها جا نیفتاده

شهریور 26, 1397 منتشرشده در تئاتر

تهرانی تاریک و انتزاعی

شهریور 3, 1397 منتشرشده در سینما

کتابی تأثیرگذار در پژوهش‌های روایی معاصر

مرداد 21, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هنرمند صدای حذف‌شدگان است

مرداد 20, 1397 منتشرشده در تئاتر

تجربه‌های ویلم دفو از بازی در تئاتر