دی 10, 1397 منتشرشده در تئاتر

نگاهی به نمایش موزیکال بینوایان

آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

هر چیزی که با عواطف سروکار دارد باید بیرونی شود

آبان 15, 1397 منتشرشده در از همین حوالی

نوشتن، به‌مثابه به تصویر کشیدن ایگوهای تجربی