آبان 15, 1397 منتشرشده در از همین حوالی

نوشتن، به‌مثابه به تصویر کشیدن ایگوهای تجربی