مرداد 21, 1397 منتشرشده در سینما

وونگ کار وی، ژان لوک گدار