شهریور 27, 1397 منتشرشده در موسیقی

موفقیت قابل توجه آلبوم «ایستگاه مصر»