فروردين 8, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هرلحظه زندگي بايد در زمان حال رخ دهد