فروردين 26, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

من فقط برای سایه‌ی خودم می‌نویسم ...