فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

حقیقت مکان

آذر 6, 1397 منتشرشده در سینما

پیرامون نقش و بازیگر در سینمای ایران

مهر 17, 1397 منتشرشده در سینما

یکی از قوی‌ترین بازی‌های کیدمن