سینما

سینما (478)

14 ارديبهشت 1392 منتشرشده در سینما

بازیگری یک مقولۀ جدی‌ست

13 ارديبهشت 1392 منتشرشده در سینما

به گونه اي آرزو كنيد كه انگار هميشه زنده مي مانيد...