فروردين 9, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

توانایی بدل کردن شکست به پیروزی

مرداد 17, 1398 منتشرشده در سینما

بررسی فیلم جدید کوئنتین تارانتینو