آذر 25, 1397 منتشرشده در اجتماعی

حضور جدی خبرنگاران درصحنه اعتراضات