آبان 15, 1397 منتشرشده در اخبار

نوشتن، به‌مثابه به تصویر کشیدن ایگوهای تجربی