آبان 15, 1397 منتشرشده در اخبار

نوشتن، به‌مثابه به تصویر کشیدن ایگوهای تجربی

مهر 18, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

حتی برای خود ما زن‌ها هم پذیرفتن اتوریته علمی و فرهنگی زن‌ها جا نیفتاده

شهریور 26, 1397 منتشرشده در تئاتر

تهرانی تاریک و انتزاعی

شهریور 3, 1397 منتشرشده در سینما

کتابی تأثیرگذار در پژوهش‌های روایی معاصر