مهر 18, 1397 منتشرشده در دریچه

اهمیت توالی تصاویر و هویت سینمایی

مهر 18, 1397 منتشرشده در دریچه

به کار گرفتن نظام تصویری می‌تواند تجربه‌ای بسیار هیجان‌انگیز باشد